TRADISS - Technika Komputerowa
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023, faks: (+48) 32 757 28 32, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
enova365
sage
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
O firmie Kontakt Bezpłatne prezentacje Konsultacje zdalne Mapa strony Praca

SYMFONIA Kadry Płace Premium - Wersja 2008a

Od 23 kwietnia 2008 dostępna jest nowa wersja programu Kadry i Płace Premium o numerze 2008a.
Uaktualnienie do wersji 2008a jest bezpłatne dla użytkowników programu w wersji 2008.

W uaktualnieniu zostały zwarte następujące modyfikacje i funkcjonalności:

 1. Uaktualniono adresy urzędów skarbowych.
 2. Wprowadzono możliwość wyboru dnia, w którym pracownicy otrzymują dzień wolny za święto wypadające w wolną sobotę.
 3. Wprowadzono możliwość parametryzacji sposobu wyznaczania podstaw do urlopów. Domyślnie program pobierał wartości do podstaw urlopowych według miesiąca wypłaty wynagrodzeń (okres Podatkowy). Obecnie użytkownicy będą mogli zmienić sposób pobierania podstaw na pobieranie według miesiąca, za który jest wypłacone wynagrodzenie (okres Bazowy).
 4. Zmodyfikowano raport 'ZUS DRA eksport'. Format eksportowanego pliku został dostosowany do aktualnej wersji programu Płatnik 7.02.001 - nie wypełnia się w bloku III pole 2 'Liczba pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy'.
 5. Dostosowano program do wyliczania i eksportu do programu SODiR Offline dofinansowania i refundacji składek pracowników niepełnosprawnych, według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2008 roku.
 6. We właściwościach okresów podatkowych na 2008 rok podpięto zestawy do naliczania PIT-ów za 2008 rok.
 7. Poprawiono formułę „pomniejszono o procent” w elemencie kadrowym zgrupowanym „Podstawy do chorobowego”, w celu prawidłowego wykazywania na raporcie „Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3” stawki procentowej. Niepoprawne wartości elementu „pomniejszono o procent” wykazywane były w przypadku przesuniętych okresów lub gdy pracownik otrzymywał wynagrodzenie zmienne.
 8. Poprawiono uwzględnienie składek ZUS od umów cywilnoprawnych w naliczeniu 'łączna składka ZUS dla firmy'. Zmiana ta będzie uwzględniana w nowo naliczanych okresach.
 9. Zmodyfikowano przenoszenie potrąceń do kolejnych okresów. Dla elementów 'suma wynagr. do chorobowego dopełniana i niedopełniana' i 'podstawa wymiaru miesięcznej ulgi podatkowej' dodana została obsługa przenoszenia potrąceń do kolejnych okresów, gdy w danym okresie wartość elementu jest ujemna.
 10. Poprawiono obliczanie zaliczki pobranej przez płatnika na PIT-11 w przypadku, gdy pracownik ma dochód z innych źródeł.
 11. Zmieniono sposób pobierania wartości według dat okresu w elemencie "Informacja o kosztach uzyskania przychodów" na zakładce atrybuty, na podatkowym.
 12. Dokonano poprawek w generowaniu bilansu chorób i w rozliczaniu zasiłków chorobowych występujących na przełomie lat.
 13. Poprawiono wyliczanie podstawy zasiłku w pierwszym miesiącu zatrudnienia dla pracownika z wynagrodzeniem zmiennym.
 14. Zmodyfikowano w rozliczaniu nadgodzin:
  1. Obliczanie wynagrodzenia za godziny wynikające z przekroczenia średnio-tygodniowej normy czasu pracy. Rozszerzona została obsługa godzin nadliczbowych z przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy o wyliczanie wynagrodzenia. W elemencie 'Schemat systemu czasu pracy' dodany został dodatkowy atrybut 'wynagr. za przekroczenie średnio tygodniowej normy wypłacać?' z pomocą którego użytkownik ma możliwość wyboru czy wynagrodzenie ma być naliczane. Domyślna wartość ustawiana jest na <TAK>.
  2. Uporządkowano nazwy elementów i zdarzeń dotyczących rozliczania nadgodzin oraz ustawiono wyświetlanie wybranych elementów jako liczba godzin i minut.
  3. Poprawiono uwzględnianie w zamkniętych okresach oraz na wydrukach (zestawieniach) wartości wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.
 15. Zmieniono sposób wyliczania parametru "podstawa do wynagrodzenia za godziny nocne z minimalnego wynagrodzenia za pracę". Obecnie podstawa jest dzielona przez normatywny czas pracy w miesiącu.
 16. Zmieniono algorytm wyliczania liczby dni, które pracownik był obowiązany przepracować. Przy wyliczaniu podstawy do chorobowego nie są uwzględnianie dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 17. W „Rozliczeniu urlopu” w atrybucie "rodzaj urlopu/nieobecności" poprawiono wybieranie wartości słownikowej ze słownika „Rodzaj urlopu/nieobecności”.
 18. Ustawiono parametry podatkowe i ZUS na rok 2008.
 19. Poprawiono raport do migracji danych z Kadr i Płac Premium do Kadr i Płac Forte.
 20. W raporcie „Zaświadczenie o zarobkach” dodano opcją wyboru czy wynagrodzenie ma być pobierane z okresu bazowego, podatkowego czy ZUS.
 21. W raporcie „Lista płac”:
  1. Dodano komunikat informujący o przekroczeniu ilości elementów w zestawie i możliwości innych ustawień.
  2. Dodano check-box "Wykazuj pracowników bez wynagrodzeń w okresie / okresach".
  3. Poprawiono naliczanie podsumowania listy płac dla wydruku listy płac sklejanej poziomo.

Programy DEMO
wersje demonstracyjne
enova365 - zmiany w przepisach kadrowych i podatkowych w 2016 rokuenova365Kolektory danych - mobilny terminal magazynowycztery twarze enova365Wysyłaj i odbieraj e-dokumenty przez serwis miedzyfirmami.pl
 
© 2000-2020 Tradiss       Informacje o witrynie       Archiwum       Projekt UE       Mapa strony       www.sage.com.pl       www.enova.pl       www.saldeosmart.pl       realizacja InfraNet.pl