TRADISS - Technika Komputerowa
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023, faks: (+48) 32 757 28 32, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
enova365
sage
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
O firmie Kontakt Bezpłatne prezentacje Konsultacje zdalne Mapa strony Praca

Rozszerzenia - moduły dodatkowe

Środowisko enova doskonale dostosowuje się do ewoluujących potrzeb przedsiębiorstw, które wchodzą w fazę dynamicznego rozwoju. Oprócz możliwości rozbudowy systemu o standardowe moduły należące do pakietów, oferujemy także szereg dodatkowych aplikacji o specjalistycznych funkcjonalnościach.

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich modułów dodatkowych enova, które znaleźć można również w zestawieniach z podziałem na kategorie.

enova Analizy MS Excel

Moduł enova Analizy MS Excel we współpracy z modułem enova Księga Handlowa umożliwia tworzenie dowolnych analiz księgowo-finansowych w oparciu o obroty i salda kont z bazy księgowej enova.

Zapewnia łatwe tworzenie arkuszy przez głównych księgowych i analityków, którzy najlepiej wiedzą, jakie zestawienia są im potrzebne, a jednocześnie dysponują zaledwie podstawowym know-how w zakresie projektowania arkuszy kalkulacyjnych. Moduł enova Księga Handlowa został wyposażony w bibliotekę, która po zainstalowaniu dodatku udostępnia dane w Microsoft Excel z planu kont programu enova. Dzięki temu można konstruować bardzo zaawansowane zestawienia księgowe.

Daje możliwość tworzenia indywidualnych analiz definiowanych w zależności od potrzeb konkretnej osoby lub na potrzeby konkretnego przedsięwzięcia. Użytkownik może zatem tworzyć dowolne zestawienia np. zestawienia finansowe takie jak Rachunek Zysków i Strat, Bilans, Cash Flow oraz inne oparte o konta księgowe, które mogą przyjmować ciekawy wizualnie kształt, przez co stają się bardziej czytelne i przejrzyste.

Tworząc zestawienia użytkownik może wykorzystać poniższe funkcje kont:

 • obrót Wn/Ma
 • obroty Narastająco Wn/Ma
 • per Saldo
 • bilans otwarcia
 • różnica bilansu otwarcia

Wysoki poziom integracji z MS Excel umożliwia korzystanie z narzędzi takich jak: tabele przestawne oraz wykresy. Jest idealnym narzędziem zarówno dla osób posiadających podstawową wiedzę, jak i profesjonalistów, którzy nie wyobrażają sobie pracy bez tych narzędzi.

Tworzone w Excelu zestawienia księgowe podlegają dynamicznemu uaktualnianiu z bazy danych enova (nie ma potrzeby tworzenia aktualizacji sporządzonych zestawień). Z poziomu arkusza ze zdefiniowaną analizą użytkownik loguje się do bazy w enova skąd automatycznie pobierane są aktualne dane w postaci obrotów na kontach.

enova Jednostki budżetowe

Moduł enova Jednostki budżetowe rozszerza funkcjonalność systemu enova o możliwość ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w oparciu o klasyfikacje budżetowe: rodzajową, zadaniową lub mieszaną.

Oprócz prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości opisywane rozwiązanie daje możliwość przygotowywania planów wydatków i dochodów w oparciu o wspomniane klasyfikacje budżetowe, a następnie kontrolę zaangażowania środków budżetowych oraz kontrolę realizacji tych planów.

Zgromadzone w systemie informacje są podstawą tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów np.: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 itp.

Moduł enova Jednostki budżetowe w szczególności umożliwia:

 • tworzenie planu wydatków wg budżetowej klasyfikacji rodzajowej, zadaniowej lub mieszanej,
 • korekty planów w kolejnych okresach,
 • procentową i kwotową kontrolę wykonania planów i zaangażowania środków budżetowych,
 • wspomaganie rejestrowania dokumentów z podziałem i przyporządkowaniem do klasyfikacji budżetowych,
 • przyporządkowanie pracowników i rozliczanie wynagrodzeń wg klasyfikacji budżetowych,
 • tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do pozycji klasyfikacji budżetowych,
 • przegląd rozrachunków wg klasyfikacji budżetowych,
 • przygotowywanie i eksport do bankowości elektronicznej przelewów z informacją o klasyfikacji budżetowej,
 • automatyczne przyporządkowywanie i księgowanie zapłat wg klasyfikacji budżetowych,
 • automatyczne tworzenie sprawozdań budżetowych np. Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 (z wykorzystaniem dodatku Analizy MS Excel).

Korzyści:

 • Pełna ewidencja dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowych wymagana od jednostek realizujących te dochody i wydatki,
 • Kontrola kwotowa i procentowa wykonania planów i zaangażowania,
 • Przyspieszenie oraz usprawnienie procesu księgowania dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i wg klasyfikacji budżetowych,
 • Przyspieszenie oraz usprawnienie procesu kontroli przepływów pieniężnych wg klasyfikacji budżetowych.
 • Automatyzacja tworzenia sprawozdań budżetowych.
enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Moduł dodatkowy enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego. Wspiera pracę osoby odpowiedzialnej za rozliczenia na wszystkich etapach pracy z wyciągiem bankowym. Dane importowane są do Ewidencji Środków Pieniężnych w postaci raportu zawierającego operacje bankowe oraz wpłaty i wypłaty.

enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe umożliwia importowanie wyciągów bankowych z niemal wszystkich banków w Polsce. Dostępnych jest ponad 50 różnych formatów importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne (Producent enova tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta, usługa ta wykonywana jest bezpłatnie, w ramach zakupionej licencji).

Dodatek Elektroniczne Wyciągi Bankowe wraz z standardowymi funkcjami EŚP umożliwia:

 • Automatyzacja rozliczania płatności.
 • Wyeliminowanie ryzyka związanego z błędnym „ręcznym” wprowadzaniem danych z wyciągu.
 • Znaczące przyspieszenie wprowadzania danych do systemu - oszczędność czasu i nakładu pracy osób pracujących z wyciągami bankowymi.
 • Możliwość nanoszenia informacji istotnych księgowo przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy (standardowe mechanizmy programu - matryce).
 • Wsparcie działu księgowego poprzez naniesienie w dokumencie źródłowym (wpłacie/wypłacie, operacji bankowej) szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny), które zostaną wykorzystane do automatycznego zaksięgowania wyciągów.
enova Wirtualne Rachunki Bankowe

Moduł dodatkowy enova Wirtualne Rachunki Bankowe to rozwiązanie wspierające prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych (bank identyfikuje płatności dokonywane na rzecz Klientów przez ich kontrahentów przez system wirtualnych numerów rachunków).

enova Wirtualne Rachunki Bankowe umożliwia:

 • generowanie numerów indywidualnych rachunków wirtualnych podczas wprowadzania faktury sprzedaży:
  w praktyce najpopularniejszym jest model indywidualnego rachunku dla kontrahenta, możliwe jest także generowanie wirtualnego rachunku dla każdej należności albo dla każdego dokumentu, w zależności jak Klient ustali z bankiem. W pierwszym przypadku każdemu kontrahentowi przypisany zostaje jeden numer rachunku wirtualnego, na który będzie kierować swoje zobowiązania wobec wystawcy płatności (doświadczenie pokazuje, że kontrahenci często nie pamiętają by zamieścić szczegóły płatności w tytule przelewu co znacznie utrudnia identyfikację, natomiast zawsze zwracają uwagę na poprawność rachunku, na który dokonują wpłaty),
 • importowanie do enova pliku z elektronicznym zestawieniem operacji bankowych dostarczonego przez bank:
  podczas importu program automatycznie rozlicza (paruje) wpłaty z należnościami na podstawie zgodności numeru rachunku.

Użytkownik może dodawać szczegółowe atrybuty (cechy, opisy analityczne) do każdej z operacji bankowych już podczas importu jak i bezpośrednio po nim. Możliwość taką dają matryce (szablony) definiowalne dla poszczególnych typów wpłat/wypłat (mechanizm identyczny jak w przypadku enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe).

Dedykowana dla firm, które oferują swoje produkty lub usługi znacznej liczbie odbiorców, tj: przedsiębiorstwom z branży telekomunikacyjnej, dostawcom Internetu, telewizji cyfrowej lub kablowej, zakładom energetycznym, zakładom gazowniczym, wodociągom, firmom ubezpieczeniowym, spółdzielniom mieszkaniowym, uczelniom, oraz zarządcom wspólnot mieszkaniowych.

Moduł może współpracować z dowolnym bankiem w Polsce. W standardzie dostępne są formaty importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne banki (Producent enova tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta, usługa ta wykonywana jest bezpłatnie, w ramach zakupionej licencji).

enova Importy Księgowe

Moduł dodatkowy enova Importy Księgowe został zaprojektowany jako narzędzie wspierające pracę firm, których księgowość prowadzona jest na innej bazie niż działalność handlowa. Dzięki niemu można zaimportować komplet dokumentów niezbędnych w księgowości, a także dane wspierające i przyspieszające proces księgowania (opis kontrolingowy - jeżeli użytkownik ma możliwość dodawania tego typu opisu na wystawianych dokumentach).

Moduł jest konfigurowalny - umożliwia odpowiednie mapowanie danych wyeksportowanych z bazy operacyjnej, gdzie dokumenty zostały stworzone, dla bazy docelowej (w pliku konfiguracyjnym zostają zapisane swoiste „łączniki” np. dane dotyczące faktury o symbolu FV zapisz w dokumentach o symbolu SPT).

Rozwiązanie zabezpiecza przed wielokrotnym zaimportowaniem tych samych danych. Dane importowane są do Ewidencji Dokumentów enova.

Zakres importowanych danych:

 • dokumenty zakupu/sprzedaży wraz z płatnościami,
 • polecenia księgowania,
 • paragony,
 • faktury wewnętrzne,
 • dokumenty magazynowe,
 • raporty kasowo bankowe,
 • opisy analityczne i cechy do różnych obiektów.

Możliwe jest przeniesienie danych z innego programu handlowego do księgowości enova przy użyciu enova Importy Księgowe oraz narzędzia eksportującego dane z zewnętrznego programu do pliku o odpowiedniej strukturze tj. enova.txt.

Przeznaczony dla biur rachunkowych, firm prowadzących księgowość w enova, a handel i magazyn w innym programie, firm wielooddziałowych pracujących na różnych bazach danych w enova (centrala prowadzi księgowość całej jednostki, ale otrzymuje komplet informacji od oddziałów, które prowadzą własną księgowość).

Dodatek w pełni współpracuje z enova Eksporty Księgowe, dzięki czemu możliwa jest wymiana danych między różnymi bazami danych enova.

enova Eksporty Księgowe

Moduł dodatkowy enova Eksporty Księgowe został zaprojektowany jako narzędzie wspierające pracę firm, których księgowość prowadzona jest na zewnątrz. Dzięki niemu można z bazy operacyjnej, w której dokumenty zostały stworzone, wyeksportować komplet dokumentów niezbędnych w księgowości, a także dane wspierające i przyspieszające proces księgowania (opis kontrolingowy - jeżeli użytkownik ma możliwość dodawania tego typu opisu na wystawianych dokumentach).

Eksport danych odbywa się z poziomu Ewidencji Dokumentów enova - tam spotykają się wszystkie dokumenty z modułów operacyjnych użytkownika.

Zakres przenoszonych danych:

 • dokumenty zakupu/sprzedaży wraz z płatnościami,
 • polecenia księgowania,
 • paragony,
 • faktury wewnętrzne,
 • dokumenty magazynowe,
 • raporty kasowo-bankowe (wszystkie lub wskazane),
 • opisy analityczne, dekrety (zapisywane w opisie analitycznym) i/lub cechy do różnych obiektów.

Dokumenty wszystkich wymienionych typów można wyeksportować do jednego pliku, otrzymują one odpowiedni status i domyślnie nie podlegają edycji, co zabezpiecza przed niezgodnością danych w systemie wyjściowym i docelowym.

Dane wysyłane są do pliku tekstowego w formacie enova.txt. Plik może zostać zaimportowany poprzez enova Importy Księgowe do księgowości enova lub do innego zewnętrznego programu księgowego, przy użyciu dodatku integrującego zgodnego z użytkowanym programem księgowym (pliki enova.txt, z uwagi na prostą strukturę budowy, nie wymagają tworzenia zaawansowanych dodatków integrujących).

Przeznaczony dla firm prowadzących handel i księgowość w enova, ale na różnych bazach danych (np. księgowość prowadzona jest przez zewnętrzną firmę) lub prowadzących handel w enova, a księgowość w innym programie oraz firm wielooddziałowych, pracujących w modelu enova offline (oddziały prowadzą własną księgowość, ale równocześnie przekazują komplet informacji do centrali, która prowadzi księgowość całej jednostki).

Współpracuje z modułami: Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Faktury, Handel, Członkowie.

enova Pracownicy Eksportowi

Moduł dodatkowy enova Pracownicy Eksportowi to rozwiązanie dedykowane dla firm, które posiadają siedzibę w Polsce jednak oddelegowują swoich pracowników do pracy zagranicą. Nadrzędnym celem modułu enova Pracownicy Eksportowi jest prowadzenie rozliczeń pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą, tj. pracujących poza obszarem państwa, w którym mają stałe miejsce zamieszkania. Narzędzie umożliwia przede wszystkim rozliczenie składek ZUS za okres oddelegowania, które podlegają innym zasadom niż w przypadku pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę w Polsce.

Podstawowe zadania realizowane przez moduł:

 • rozliczanie wynagrodzeń w sytuacji, gdy pracownik przebywa cały miesiąc zagranicą;
 • rozliczane wynagrodzeń w przypadku, gdy część miesiąca pracownik przebywa w Polsce, a część miesiąca zagranicą;
 • ewidencjonowanie czasu pracy poza granicami kraju;
 • ewidencjonowanie ilości diet mających wpływ przy naliczaniu podstawy składek ZUS i podstawy opodatkowania;
 • tworzenie zobowiązań na wynagrodzenia w walucie PLN oraz innej niż PLN.

Dla kogo?

 • Agencje pracy tymczasowej;
 • Firmy budowlane;
 • Zakłady mięsne.
 • Korzyści:

  • uproszczenie rozliczania wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy zagranicę;
  • ułatwienie procesu naliczania podstawy składek ZUS oraz opodatkowania pracowników pracujących poza obszarem państwa, w którym mają stałe miejsce zamieszkania.
  enova Pracownicy Uczelni

  Moduł dodatkowy enova Pracownicy Uczelni to rozwiązanie dedykowane dla Uczelni Wyższych, ujmujące specyfikę rozliczeń kadrowo-płacowych dla nauczycieli akademickich.

  Pomiędzy nauczycielami akademickimi, a pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi istnieją istotne różnice w rozliczaniu kadrowo-płacowym. W rozliczaniu nauczyciela akademickiego głównym źródłem prawa jest Ustawa o szkolnictwie wyższym, a w drugiej kolejności Kodeks Pracy. Ze względu na specyfikę tych różnic powstała konieczność stworzenia modułu dedykowanego dla tych instytucji.

  Moduł dodatkowy enova Pracownicy Uczelni rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o dodatkowe tabele: nauczyciele akademiccy oraz pozostali pracownicy (pracownicy uczelni nie będący nauczycielami akademickimi).

  Kartoteka pracownika zawiera dodatkowe zakładki:

  • Uczelnia
  • Inne dane
  • Kariera naukowa
  • Oceny
  • Specjalizacje lekarskie
  • Ukończone uczelnie
  • Etat | Rotacja
  • Etat | Ogólne - uczelnia ( rozbudowana standardowa zakładka Etat | Ogólne).
  • Kadry pozostałe - Odznaczenia

  Dodatek umożliwia definiowanie:

  • definicji stanowisk z możliwością powiązania z wydziałami,
  • definicji ocen,
  • dyscyplin,
  • dziedzin,
  • grup pracowniczych,
  • kierunków,
  • specjalizacji,
  • specjalności,
  • stopni naukowych,
  • tytułów naukowych,
  • tytułów zawodowych.

  Celem nadrzędnym jest umożliwienie pełnej ewidencji kadrowo-płacowej pracowników uczelni oraz rozliczenie ich wynagrodzeń. Dodatkowe tabele umożliwiają grupowanie pracowników ze względu na zajmo-wane stanowiska. Nowe słowniki i zakładki pracownika dają możliwość prowadzenia odpowiedniej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia oraz kariery zawodowej, a także odnotowania rotacji stanowisk pracowników i pełnionych funkcji.

  Korzyści:

  • Pełna ewidencja kadrowo-płacowa pracowników uczelni.
  • Rozliczanie wynagrodzeń pracowników uczelni.
  • Możliwość grupowania pracowników (nauczyciele akademiccy, pozostali pracownicy uczelni).
  • Ewidencjonowanie rotacji stanowisk (np. stanowisko rektora uczelni).
  enova Pracownicy Koszty Projektów

  Moduł enova Pracownicy Koszty Projektów umożliwia rozdzielenie wynagrodzeń pracowników według miejsca powstania kosztów wynagrodzeń. Rozwiązanie jest dedykowane w szczególności dla firm, które potrzebują dokładniejszego narzędzia niż standardowy (procentowy) podzielnik kosztów.

  Moduł daje możliwość podzielenia naliczonych już wynagrodzeń według wprowadzonego czasu pracy oraz przypisania do poszczególnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo (obiekty, budowy, centrum kosztów itp.). Tym samym pozwala uzyskać analityczną informację o rzeczywistych kosztach wynagrodzeń.

  Podstawowe zadania realizowane przez moduł:

  • określenie sposobu rozliczania konkretnego elementu/składnika wynagrodzenia w celu ustalenia kosztu danego projektu,
  • przypisanie elementów/składników wynagrodzenia do konkretnego projektu,
  • ewidencjonowanie wykonania/czasu pracy i informacji o pracy przy projekcie dla poszczególnych dni,
  • ewidencjonowanie wykonania/czasu pracy dla grupy pracowników przy danym projekcie,
  • tworzenie opisu analitycznego z podziałem na wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia przypadające na poszczególne projekty;
  • tworzenie dekretów z informacją o kosztach na poszczególnych projektach i sposobie ich księgowania.
  enova 4Trans (Tachoscan)

  Moduł dodatkowy enova 4Trans (Tachoscan) rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o możliwość wymiany danych między produktem 4Trans, a programem enova.

  Dodatek umożliwia zaimportowanie do programu enova danych dotyczących:

  • pracowników,
  • nieobecności,
  • normy czasu pracy (harmonogramu),
  • czasu pracy (wykonania),
  • dodatków (dyżury, nadgodziny dobowe, nadgodziny średniotygodniowe).

  Celem nadrzędnym jest umożliwienie „hurtowego” importu normy czasu pracy (harmonogramu/planu czasu pracy), czasu pracy (wykonania/czasu pracy), nieobecności dla wielu pracowników jednocześnie. Dane zostaną szybko i bezbłędnie przeniesione do systemu kadrowo - płacowego enova, co umożliwi równie szybko i bezbłędnie rozliczyć czas pracy pracowników. Dane dotyczące czasu pracy zostaną zweryfikowane niezależnie przez dwa systemy, co dodatkowo minimalizuje możliwość pojawienia się niepoprawnych danych.

  Korzyści:

  • Szybki i prawie bezobsługowy import czasu pracy i normy czasu pracy pracowników.
  • Przyspieszenie oraz usprawnienie procesu ewidencji czasu pracy wielu pracowników jednocześnie, co pozwala zoptymalizować koszty zatrudnienia w dziale kadrowo płacowym.
  • Szybkie i bezbłędnie naliczanie wynagrodzeń kierowcom.
  enova Czas Pracy (import z XML)

  Moduł dodatkowy enova Czas Pracy Import z XML rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o możliwość importu danych z pliku xml.

  Dodatek umożliwia zaimportowanie do programu:

  • normy czasu pracy (planu pracy);
  • czasu pracy (faktycznego czasu pracy);
  • nieobecności;
  • zestawienia czasu pracy (norma i czas pracy oraz nadgodziny w ujęciu miesięcznym);
  • czasu pracy z podziałem na strefy pracy (np. bezpłatne przerwy w pracy, praca w warunkach szkodliwych);
  • czas pracy z cechami (dodatkowa informacja o czasie pracy na danym projekcie - budowa, centrum kosztów, wydział itp.).

  Celem nadrzędnym jest umożliwienie „hurtowego” importu normy czasu pracy (harmonogramu/planu czasu pracy), czasu pracy (wykonania/czasu pracy), nieobecności oraz zestawienia czasu pracy, dla wielu pracowników jednocześnie z pliku xml w odpowiednio dostosowanym formacie. Moduł enova Czas Pracy Import z pliku XML szybko i bezbłędnie zaczyta dane, które przełożą się na równie sprawne rozliczenie czasu pracy i wynagrodzeń pracowników. Dodatkowo moduł daje możliwość zaczytania czasu pracy wraz z informacją o projekcie, w ramach którego dany pracownik lub grupa pracowników wykonuje zlecone prace (budowa, centrum kosztów, wydział itp.).

  Korzyści:

  • Szybki i prawie bezobsługowy import normy i czasu pracy, nieobecności, zestawień czasu pracy pracowników.
  • Przyspieszenie oraz usprawnienie procesu ewidencji czasu pracy wielu pracowników jednocześnie, co pozwala zoptymalizować koszty zatrudnienia w dziale kadrowo płacowym.
  enova Platforma Managera

  Dodatek enova Platforma Managera skierowany jest głównie do:

  • Dyrektora Finansowego
  • Dyrektora Ekonomicznego
  • Pracowników Działu Księgowość
  • Kadry Zarządzającej
  • Pracowników analitycznych i kontrolerów

  Ma on za zadanie prezentować w jednym miejscu w programie podstawowe informacje z różnych obszarów działalności rozliczanej w ramach danej bazy danych.

  Na głównym oknie w formie graficznej użytkownik może uzyskać informacje dotyczące:

  • Aktualnego stanu gotówki
  • Przychodów ze sprzedaży
  • Struktury wiekowej zobowiązań
  • Struktury wiekowej należności

  Ponadto Platforma Managera udostępnia:

  • Wydruki raportów z informacjami z różnych obszarów.
  • Zakładki tematyczne (Podatki i ZUS, Handel, Ewidencja ŚP, Księgowość, Kadry i Płace) na których prezentowane są informacje najistotniejsze z różnych modułów programu.
  • Możliwość współpracy z dodatkiem Praca na wielu bazach danych.
  • Możliwość statystyk dotyczących ilości wprowadzonych dokumentów.

  Bardziej szczegółową analizę umożliwiają zgromadzone w jednym miejscu raporty zawierające dane z różnych miejsc systemu.

  Główne korzysci:

  • Łatwy dostęp z każdego miejsca w programie.
  • Najistotniejsze informacje o firmie w jednym miejscu.
  • Możliwość przeglądania raportów niezbędnych do właściwego zarządzania firmą.
  • Szybszy proces raportowania miesięcznego i operacyjnego.
  enova Praca na wielu bazach

  moduł został zaprojektowany jako platforma do zarządzania działaniem systemu, który obsługuje więcej niż jedną bazę danych. Daje możliwość zarządzania z jednej bazy tzw. „bazy głównej (master)” wskazanymi bazami.

  Znacząco usprawnia działania operacyjne na wielu/kilku bazach (wielu firm), zmniejsza czasochłonność działań konfiguracyjnych i serwisowych. Daje możliwość dodatkowej kontroli operatorów oraz działań w systemie.

  Działania konfiguracyjne:

  • archiwizacja wielu baz danych
  • konwersja wielu baz danych (aktualizacja do nowszej wersji programu)
  • dodawanie operatorów oraz ich uprawnień na poszczególnych bazach danych - użytkownicy po zalogowaniu się do bazy głównej będą mieli dostęp do poszczególnych baz danych wg przydzielonych im uprawnień
  • zarządzanie konfiguracją poszczególnych baz
  • definiowanie praw obiektowych w poszczególnych bazach
  • aktualizacja wskaźników dla wielu baz danych jednocześnie

  Działania operacyjne umożliwiające przegląd pełnej zawartości poszczególnych baz danych:

 • analizy baz danych - lista analityczna prezentująca podstawowe informacje dla każdej bazy danych
 • raporty na liście analitycznej prezentujące zestawienia różnych informacji z wielu baz danych
 • na liście Analizy baz danych dostępne są dwa typy czynności umożliwiające:
  1. przejście na skróty do wybranych obszarów w określonej bazie danych - czynność „Pokaż...” umożliwia podgląd konkretnej bazy danych w celu weryfikacji czy wszystkie deklaracje zostały naliczone oraz czy naliczono je poprawnie
  2. wykonanie określonych działań uzupełniających - czynność „Dodaj...” umożliwia „hurtowe” naliczenie (generowanie) brakujących deklaracji w wybranych wcześniej bazach danych
 • e-Deklaracje - umożliwia „hurtowe” wykonywanie czynności podpisania i wysyłki e-Deklaracji
 • bazy danych - dostęp do pełnej zawartości poszczególnych baz danych
 • Raporty wykonywane jako wydruki na liście analizy:

 • informacje o zobowiązaniach podatkowych - raport prezentujący kwoty zobowiązań podatkowych dla wybranej bazy danych
 • raport pracy operatorów - wydruk prezentujący aktywność wybranych operatorów w wybranych bazach danych. Wydruk można wykorzystać do analizy rozkładu pracy wybranego operatora w jednej wybranej lub wielu bazach danych. Wydruk prezentuje informacje o ilości utworzonych w bazie różnego rodzaju dokumentów i elementów dokumentów
 • (zawiera enova Platforma Managera)

  enova Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika)

  Moduł dodatkowy enova Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika) zapewnia ewidencję stanu wydanej odzieży roboczej i wyposażenia dostępnych na kartotece pracownika (wszystkie informacje o pracowniku widoczne są w jednym miejscu w systemie).

  Moduł został zaprojektowany jako narzędzie wspierające ewidencję procesów związanych z wydawaniem oraz zwrotem/zagubieniem/zniszczeniem odzieży roboczej i wyposażenia pracownika (telefon komórkowy, laptop, samochód), charakterystycznych dla określonego stanowiska pracy. Użytkownik definiuje zestawy wyposażenia dla konkretnych stanowisk pracy.
  Proces wydawania odzieży roboczej oraz wyposażenia pracownika opiera się na dokumencie zamówienia i rozchodu wewnętrznego (RW), natomiast zwrot - w oparciu o dokument przyjęcia wewnętrznego (PW). Wydania i zwroty generowane są automatycznie dla zestawów asortymentu przypisanych dla poszczególnych pracowników, ze względu na stanowisko pracy, które zajmują. Aplikacja kontroluje aktualną ilość wydanej odzieży i wyposażenia oraz monitoruje okres użytkowania charakterystyczny dla poszczególnych pozycji asortymentowych (możliwość generowania zwrotów odzieży "przeterminowanej").

  Rozwiązanie wykorzystywane jest m. in. w firmach handlowych, produkcyjnych, budowlanych, ZPCHR, restauracjach i hotelach, firmach farmaceutycznych oraz instytucjach publicznych (np. policja, straż pożarna, instytucje medyczne). Współpracuje z modułem enova Kady i Płace oraz enova Handel.

  enova Import/Eksport RCP

  Moduł dodatkowy enova Import/Eksport RCP rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o wymianę danych między czytnikiem RCP, a programem enova.

  Dodatek umożliwia:

  • wyeksportowanie z programu enova danych dotyczących: pracowników, nieobecności, danych słownikowych tj.: wydziały, stanowiska, rodzaj zatrudnienia, nieobecności w celu importu danych do programu obsługującego czytnik RCP.
  • zaczytywanie do programu enova danych dotyczących: czasu pracy i normy czasu pracy, wyeksportowanych wcześniej z programu obsługującego czytnik RCP.
  • „hurtowy” import danych dla wielu pracowników jednocześnie.

  Dane zostaną szybko i bezbłędnie przeniesione do systemu kadrowo - płacowego enova, co umożliwi równie szybko i bezbłędnie rozliczyć czas pracy pracowników. Dane dotyczące czasu pracy zostaną zweryfikowane niezależnie przez dwa systemy, co dodatkowo minimalizuje możliwość pojawienia się niepoprawnych danych.

  Obecnie rozwiązanie współpracuje z czytnikiem RCP firmy Regitech, trwają prace nad rozszerzeniem oferty o czytniki RCP innych dostawców.

  enova Zbiorcza Edycja Czasu

  rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o dwie nowe listy ewidencji czasu pracy: zbiorcze zestawienie norma czasu pracy, zbiorcze zestawienie czas pracy.

  Moduł umożliwia „hurtową” modyfikację normy pracy (harmonogramu/planu czasu pracy) oraz czasu pracy (wykonania/czasu pracy) dla wielu pracowników jednocześnie (np. brygady). Modyfikacje te mogą dotyczyć dowolnie wybranych dni miesiąca. Dodatkowo moduł daje możliwość przypisania informacji o projekcie, w ramach którego dany pracownik lub grupa pracowników wykonuje zlecone prace (budowa, centrum kosztów, wydział itp.).

  Funkcje nowych list ewidencji czasu pracy:

  • podgląd normy czasu pracy i czasu pracy, a także strefy czasu pracy pracowników, nieobecności itd. bez potrzeby otwierania kartoteki każdego z pracowników, którego zmiana dotyczy;
  • filtrowanie danych z listy np. według pracowników, wydziałów, okresu, kierowników, projektów;
  • dodawanie lub modyfikacja już wprowadzonego czasu pracy w podziale na projekty realizowane przez przedsiębiorstwo (budowa, centrum kosztów, wydział itp.).

  Narzędzie przydatne dla firm rozliczających czas pracy zadaniowo oraz poprzez projekty a także dla firm prowadzących projekty unijne.

  enova SMS

  Moduł dodatkowy enova SMS umożliwia wysyłanie wiadomości z programu enova poprzez zewnętrzne bramki SMS, stwarzając dodatkowy kanał komunikacji z Kontrahentami lub Pracownikami.

  Program daje możliwość wyboru jednej z kilku zdefiniowanych bramek lub integracji z dowolną bramką za pomocą mechanizmu programistycznego API.

  System może samodzielnie pobierać numery telefonów komórkowych bezpośrednio z kartoteki kontrahenta bądź Osoby kontaktowej lub generować okienko z polem, gdzie należy ten numer wpisać. Wysyłane wiadomości SMS mogą zostać automatycznie zapisane jako zdarzenia CRM widoczne w historii kontaktu z danym Kontrahentem.

  Można również zaprogramować funkcje wysyłające smsy do odbiorców z dowolnego miejsca w systemie (moduły enova Kadry i Płace, Księgowość, Handel, Szkolenia, Delegacje Służbowe, Serwis, Wypożyczalnia) np. o:

  • aktualnych promocjach dla Kontrahentów (newsletter, kampanie reklamowe - Smsing),
  • terminach zaplanowanych spotkań lub szkoleń,
  • zbliżającym się terminie płatności za fakturę,
  • przeterminowanych i zaległych płatnościach (z uwzględnieniem liczby dni zaległości),
  • zbliżającym się terminie przeglądu maszyny lub urządzenia,
  • etapie realizacji zamówienia,
  • dokonanych przelewach np. wynagrodzeń dla pracowników.
  enova CRM Outlook

  Moduł dodatkowy enova CRM Outlook w połączeniu z modułem enova CRM pozwala wyeksportować zarówno przychodzące jak i wychodzące wiadomości e-mail z MS Outlook 2007/2010 do enova. Wiadomości trafiają do enova jako zdarzenia o wybranej przez operatora definicji - w trakcie importu, narzędzie umożliwia wybranie kategorii sprawy jakiej dotyczy wiadomość, która jest rozumiana jako definicja zdarzenia w enova. Dodatek pozwala wskazać kontrahenta bądź osobę kontaktową, która jest nadawcą lub odbiorcą korespondencji elektronicznej (formularz wyboru zawiera listę Kontrahentów/ Kontaktów w pełni funkcjonalną jak standardowa lista w enova). System uczy się i zapamiętuje, w związku z czym jednokrotne wskazanie nadawcy/odbiorcy spowoduje przypisanie adresu e-mail do danego kontrahenta lub osoby kontaktowej. Przy kolejnym imporcie wiadomości z tego adresu, okno pomocnicze nie pojawi się, kontrahent zostanie automatycznie wskazany jako „Kontrahent” dla zdarzenia w enova.

  Zalety modułu:

  • przyspieszenie oraz usprawnienie procesu ewidencji kontaktów z Klientami,
  • pełna historia kontaktu z danym Kontrahentem zebrana w jednym miejscu,
  • automatyczne przypisanie Kontrahenta do wiadomości e-mail,
  • możliwość dalszego procesowania zapisanych wiadomości bezpośrednio w systemie enova, a co za tym idzie przetwarzanie ich w innych modułach enova.
  enova eFakturaKIR invooclip

  Moduł dodatkowy enova eFakturaKIR invooclip umożliwia generowanie pliku zawierającego fakturę wystawioną w enova (w postaci graficznej, domyślnie PDF), podpisanie go i wysłanie do archiwum KIR. Jest wykorzystywany łącznie z usługą invooclip, oferowaną przez KIR S.A. oraz podpisem elektronicznym. Usługa polega na przechowywaniu faktur w postaci elektronicznej (plik PDF oraz podstawowe dane nagłówkowe) i dostarczaniu ich w takiej postaci do odbiorców. Wystawca faktury może przeglądać archiwum.

  Działanie dodatku i usługi przedstawia poniższy schemat:
  enova efaktura
  eFaktura tworzona i wysyłana jest bezpośrednio z enova, a kopie faktur przechowywane są w archiwum KIR

  Moduł zapewnia pełny dostęp przez Internet do zarchiwizowanych dokumentów. Oznacza to wygodę oraz oszczędność czasu i powierzchni składowania, wyeliminowanie faktur w formie papierowej oraz ich wysyłki, skrócenie czasu dostarczenia dokumentu do odbiorcy, co bezpośrednio wpływa na szybszą realizację płatności.

  Dedykowany dla firm wystawiających duże ilości dokumentów, które trzeba dostarczyć do odbiorcy, preferujących lub zobligowanych do elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz których klienci wymagają dostarczania faktur w formie elektronicznej.

  Szczegółowe informacje o rozwiązaniu znajdują się tutaj ».

  enova Komunikacja z drukarkami etykiet DYMOPrinter i BrotherPrinter

  Dodatek enova DYMOPrinter pozwala na łatwe tworzenie wydruków etykiet samoprzylepnych, działających na termicznych drukarkach DYMO LabelWriter.

  Dodatek składa się z biblioteki oraz kilku przykładowych wydruków naklejek:

  • z adresem kontrahenta
  • z adresem pracownika
  • z kodem kreskowym na środek trwały
  • z ceną i kodem kreskowym na towar

  Etykiety mogą być drukowane pojedynczo lub seryjnie. Wydruki dostępne są standardowo z menu wydruków na formularzu lub liście.

  Brother Label Printer

  Dodatek służy do drukowania etykiet samoprzylepnych na drukarkach Brother Label Printer. Drukarki te przeznaczone są do drukowania etykiet (naklejek) na taśmach z etykietami termicznymi.

  Drukowanie etykiet z poziomu enova odbywa się standardowo poprzez wybranie odpowiedniego wydruku dostępnego w menu wydruków dla danego formularza lub listy.

  Z biblioteką Soneta.BrotherPrinter.dll dostarczone są następujące wydruki:

  • z adresem kontrahenta
  • z adresem pracownika
  • z kodem kreskowym na środek trwały
  • cenowa z kodem kreskowym na towar

  Drukowanie etykiet na drukarkach Brother z poziomu enova będzie dostępne po wykonaniu następujących czynności:

  • Zainstalowanie oprogramowania drukarki wraz z bibliotekami sterującymi (b-PAC client component), dostarczanego przez jej producenta.
  • Skopiowanie biblioteki Interop.bpac.dll do katalogu z dodatkami do enova.
  • Zainstalowanie dodatku Soneta.BrotherPrinter.dll, czyli skopiowanie go do katalogu z dodatkami jw. Nie jest to konieczne, ale ułatwia tworzenie własnych wydruków oraz umożliwia wykorzystanie wydruków przykładowych.
  • Wczytanie przygotowanych przykładowych wzorców etykiet oraz wzorców wydruków do repozytorium wzorców wydruków w bazie danych.

  Uwaga: producent drukarek dostarcza biblioteki b-PAC wyłącznie w wersji 32-bitowej. W systemach 64-bitowych korzystanie z dodatku będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy system enova pracuje.

  enova EDI

  to moduł do elektronicznej wymiany dokumentów, działa z enova Handel.

  EDI (Electronic Data Interchange) to system elektronicznej wymiany danych pomiędzy firmami lub instytucjami. Dokument w postaci pliku o ustandaryzowanej strukturze jest generowany przez jedną firmę, importowany przez drugą. Obie firmy mogą się przy tym posługiwać zupełnie różnymi systemami informatycznymi. Systemy muszą jedynie posiadać funkcjonalność obsługi komunikatów EDI.

  W systemie enova obsługiwane są komunikaty EDI w postaci plików xml. Struktura komunikatów oraz ich zawartość jest całkowicie definiowalna.

  Funkcjonalność obejmuje:

  • Definiowanie struktury komunikatów, wspomagane wzorcami wg specyfikacji ECOD i EDINet
  • Definiowanie komunikatów niezwiązanych z żadnym wzorcem
  • Tworzenie wielu różnych wariantów definicji komunikatu tego samego rodzaju, np. ORDER
  • Sześć gotowych definicji komunikatów
  • Przypisywanie wariantów poszczególnych rodzajów komunikatów do kontrahentów
  • Przypisywanie rodzajów komunikatów do definicji dokumentu, osobno dla eksportu i importu
  • Tworzenie komunikatu z dokumentu handlowego (eksport)
  • Tworzenie dokumentu poprzez import komunikatu
  • Zapisywanie wygenerowanych i zaimportowanych komunikatów w bazie danych, ich podgląd z poziomu dokumentu
  enova Podgląd

  enova Podgląd służy do kontrolingu i raportowania pracy. enova Podgląd (tzw. licencja menadżerska) pozwala na przeglądanie z jednego miejsca danych, znajdujących się w poszczególnych modułach systemu enova. Użytkownik pracujący w module Podgląd nie może wprowadzać, modyfikować, bądź kasować żadnych danych w systemie, jednak jednocześnie nie wymaga posiadania innych licencji niż Podgląd oraz nie blokuje pracy z programem innym użytkownikom. Danemu użytkownikowi można ustawić podgląd wybranych części systemu.

  enova Analizy Wielowymiarowe

  Moduł enova Analizy Wielowymiarowe to narzędzie do budowania systemu kontrolingowego firmy.

  Moduł wzbogaca system enova o zaawansowane możliwości analizy danych znajdujących się w bazie operacyjnej programu. Pozwala tworzyć raporty zawierające informacje łączące unikalne dane z różnych modułów systemu enova oraz przygotowywać przekrojowe zestawienia danych prezentujące np.: trendy sprzedaży, krytyczne miejsca powstawania kosztów, analizy wydajności pracy, analizy zasobów.

  Funkcje modułu pozwalają na wygodne przetwarzanie dużej ilości danych bez obciążania głównego serwera bazy danych. Narzędzia analityczne programu MS Excel (zintegrowane z systemem enova) pozwalają na wszechstronne, wygodne prezentowanie różnego rodzaju przekrojów danych. Raporty mogą przyjmować dowolny, ciekawy wizualnie kształt, przez co stają się bardziej czytelne oraz przejrzyste.

  Na moduł składają się dwa podstawowe elementy:

  • mechanizm tworzenia zdjęć danych bazy danych operacyjnej, który tworzy kopię danych roboczych do osobnej bazy analitycznej przeznaczonej do późniejszej analizy,
  • narzędzia kostki analitycznej (cube) pozwalającego na wygodne przetwarzanie danych zgromadzonych w bazie analitycznej z udziałem programu Microsoft Excel 2007.

  Moduł przeznaczony jest dla pracowników analitycznych, oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami firmy, tj. magazynierów, księgowych itp. Mogą oni optymalizować wykorzystanie tych zasobów m.in. za sprawą wygodnego identyfikowania niebezpiecznych lub kosztownych dla firmy ścieżek krytycznych. Przykładem może być wykrywanie zalegających towarów w magazynie, weryfikacja wydajności pracowników w stosunku do płac, niestandardowe ujęcia danych księgowych, elastyczna analiza płatności, której efektem jest np. wyszukiwanie kontrahentów, którzy powinni zostać nagrodzeni za wzorowe rozliczenia z firmą.

  enova Preliminarz EŚP

  Funkcjonalność ta pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.

  Analiza rozrachunków pod kątem kontroli płynności finansowej może być bardzo prosta - mechanizm Preliminarza EŚP pozwala śledzić zaplanowane wielkości preliminarza oraz porównywać z rzeczywistymi, wpływami/wydatkami wraz z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów. Narzędzia te pozwalają, na podstawie gotówki zgromadzonej w kasach i na rachunkach bankowych oraz na podstawie terminów płatności należności i zobowiązań, oszacować jakie będzie saldo środków pieniężnych na dowolny dzień w przyszłości. Analiza ta może być prowadzona w oparciu o terminy płatności wynikające z dokumentów lub w oparciu o terminy płatności uwzględniające dodatkowe opóźnienia. Na podstawie tak przygotowanej prognozy użytkownik może podjąć odpowiednie działania zapobiegające możliwej utracie płynności finansowej.

  Moduł umożliwia:

  • trafne prognozowanie i kontrolę płynności finansowej,
  • redukcję ryzyka utraty płynności,
  • szczegółową analizę rozrachunków kontrahentów,
  • zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej,
  • racjonalne zarządzanie środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców.
  • enova Preliminarz EŚP przeznaczony jest dla kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, analityków oraz pracowników działów księgowości.

  Współpracuje z modułami: Kadry Płace, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Inwentarzowa, Faktury, Handel, Produkcja oraz Członkowie.

  enova Delegacje Służbowe

  Moduł enova Delegacje Służbowe wspomaga rejestrowanie, obsługę oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia firmie ewidencję wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Znacząco wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości informacji o wyjazdach służbowych pracowników.

  Na funkcjonalność modułu składa się:

  • ewidencja poleceń wyjazdu służbowego wraz z wydrukiem,
  • automatyczne wyliczanie diet dla wyjazdów krajowych i zagranicznych (pomocnicze tabele stawek diet i ryczałtów krajowych i zagranicznych, obliczanie ryczałtów za noclegi i dojazdy, tabela państw, tabela stawek diet oraz limitów za nocleg),
  • automatyczne księgowanie rozliczeń kosztów delegacji służbowych,
  • rozliczanie delegacji z pobranymi zaliczkami pracownika na poczet delegacji służbowych
  • rejestrowanie rachunków (samochód, noclegi, koszty przejazdów i inne wydatki np. bilety komunikacji miejskiej) krajowych i zagranicznych, które są przeliczane na właściwą walutę według obowiązującego kursu,
  • obliczanie ryczałtów za noclegi i dojazdy,
  • ewidencja pracowników, którzy odbyli delegacje,
  • tabela państw, oraz pomocnicze tabele stawek diet i ryczałtów krajowych i zagranicznych,
  • możliwość integracji z ewidencją przebiegu pojazdu.
  enova Opis Analityczny - Aktywacja

  Moduł enova Opis Analityczny - Aktywacja umożliwia opisywanie dokumentów celem przypisania ich do konkretnych do projektów.

  Standardowo funkcjonalność opisu kontrolingowego (analitycznego) dostępna jest wraz z licencjami na moduły enova Księgowość oraz enova Projekty. Jednakże w praktyce najczęściej opisywaniem dokumentów zajmują się pracownicy, którzy nie mają lub nie potrzebują dostępu do powyższych modułów. To właśnie dla nich dedykowany jest moduł enova Opis Analityczny - Aktywacja, który umożliwia dodawanie opisu kontrolingowego (analitycznego) na dokumentach handlowych, magazynowych, kadrowych i innych. Warto pamiętać, że konieczne jest także posiadanie dostępu do opisywanych dokumentów.

  Opis kontrolingowy wykorzystuje mechanizm opisów analitycznych oraz cech. Może zostać wyrażony poprzez kwotę, ilość, czas, datę, godzinę, wartości numeryczne czy opis. Program enova umożliwia definiowanie dowolnych opisów kontrolingowych. Dla każdego z dokumentów pojawiających się w systemie (zarówno obcych, jak i własnych, wewnętrznych) można określić precyzyjną strukturę opisów analitycznych.

  Celem mechanizmów kontrolingowych jest ułatwienie:

  • analizy przychodów i kosztów w założonym przedziale czasowym,
  • analizy kosztów funkcjonowania firmy,
  • kontroli realizacji umów z kontrahentami,
  • gospodarowania środkami finansowymi w układzie istotnym z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

  Wszystkie dane podstawowe i budżetowe można, z poziomu użytkownika, eksportować do programów MS Word i Excel w formie standardowych raportów i dalej je analizować.

  Współpracuje z modułem: Kadry Płace, księga Handlowa (złoto), Faktury, Handel, Projekty (złoto).

  enova Tabele dodatkowe

  Tabele dodatkowe wykorzystywane są do rozszerzania funkcjonalności oprogramowania enova lub integracji z innymi systemami. Użytkownik, który posiada instalację w wersji złotej może ją rozszerzyć do 15 tabel.

  Programy DEMO
  wersje demonstracyjne
  enova365 - zmiany w przepisach kadrowych i podatkowych w 2016 rokuenova365Kolektory danych - mobilny terminal magazynowycztery twarze enova365Wysyłaj i odbieraj e-dokumenty przez serwis miedzyfirmami.pl
   
  © 2000-2020 Tradiss       Informacje o witrynie       Archiwum       Projekt UE       Mapa strony       www.sage.com.pl       www.enova.pl       www.saldeosmart.pl       realizacja InfraNet.pl