TRADISS - Technika Komputerowa
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023, faks: (+48) 32 757 28 32, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
enova365
sage
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
O firmie Kontakt Bezpłatne prezentacje Konsultacje zdalne Mapa strony Praca

Zmiana umowy na środki pomocnicze

UWAGA - zmianie uległa umowa na środki pomocnicze a w niej wprowadzono kolejne utrudnienia w sprawie upoważnień. Osoba realizująca wnioski dla osoby niezdolnej do wystawienia upoważnienia musi posiadać zaświadczenie lekarza. Zarządzenie zostało wprowadzone z datą wsteczną. Przytaczamy je poniżej:

Zarządzenie Nr 35 /2008/ DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 18 czerwca 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 62/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi, zmienionym zarządzeniem nr 86/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

 1. uchyla się § 17;
 2. w §19:
  1. po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
   "2a. Podstawą do uzyskania refundowanego środka pomocniczego wydawanego comiesięcznie, jest zlecenie wystawiane przez zlecającego oraz karta zaopatrzenia comiesięcznego wystawiana przez oddział Funduszu. Wzór karty zaopatrzenia comiesięcznego określa załącznik nr 6 do zarządzenia."
  2. po ust.12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:
   "13. Zlecenie na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie może zostać zrealizowane tylko z ważną kartą zaopatrzenia comiesięcznego.";
 3. w § 20:
  1. ust. 8 otrzymuje brzmienie:
   "8. Potwierdzenia odbioru przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, z zastrzeżeniem ust. 8a, dokonuje świadczeniobiorca lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy albo inna osoba na podstawie:
   1) pisemnego upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę lub
   2) zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia świadczeniobiorcy uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia,
   o którym mowa w pkt 1,
   - z wyłączeniem świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi oraz osób przez siebie zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osób którym udzielanie świadczeń powierzył.",
  2. po ust. 8 dodaje się ust. 8a - 8c brzmieniu:
   "8a. Potwierdzenia odbioru środka pomocniczego wydawanego comiesięcznie w ramach karty zaopatrzenia dokonuje świadczeniobiorca albo inna osoba w jego imieniu, z wyłączeniem świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi oraz osób przez siebie zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osób którym udzielanie świadczeń powierzył.
   8b. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, wypełnione w części III, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki (Dz.U. Nr 276, poz. 2739, z późn.zm.).
   8c. Świadczeniodawca (realizator) jest zobowiązany do przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 8 przez okres 5 lat od daty odbioru przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, a także do przedstawiania ich do wglądu na żądanie oddziału wojewódzkiego Funduszu.".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1411, Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz.559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 166, poz. 1172 i Nr 171, poz.1208 oraz z 2008 r. Nr 52, poz.305.

Źródło: www.nfz.gov.pl, www.katowice.oia.pl

Programy DEMO
wersje demonstracyjne
enova365 - zmiany w przepisach kadrowych i podatkowych w 2016 rokuenova365Kolektory danych - mobilny terminal magazynowycztery twarze enova365Wysyłaj i odbieraj e-dokumenty przez serwis miedzyfirmami.pl
 
© 2000-2020 Tradiss       Informacje o witrynie       Archiwum       Projekt UE       Mapa strony       www.sage.com.pl       www.enova.pl       www.saldeosmart.pl       realizacja InfraNet.pl